Disiplin Yönetmeliği

AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği Disiplin Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönetmelik, AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenler. AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği, bu yönetmelikte “Dernek” adı altında anılacaktır.

KAPSAM:

Madde 2-Yönetmelik, Dernek üyelerinin tümünü kapsar. Üyelerin bağlı bulundukları kurumlarca, haklarında disiplin soruşturması yapılıp yapılmadığı veya disiplin cezası verilip verilmediği, bu yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez.

DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER:

Madde 3- Disiplin cezaları; Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernek ile ilgili konularda gerek kasten, gerekse ihmal yoluyla maddi ve manevi zararlara neden olanlara verilir. Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz. Hakkında kovuşturma açılmış kişi yönetilen suç ile ilgili karar kesinleşene kadar, Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz. Ancak söz konusu üye kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmesi halinde, kovuşturma normal yollardan devam etmekle birlikte, kendisine verilmiş olan görevler, yetkiler ve üyelik hakları askıya alınır.

İKİNCİ BÖLÜM – DİSİPLİN İŞLERİNDE YETKİLİ KURULLAR VE İŞLEVLERİ DİSİPLİN İŞLERİNDE YETKİ

Madde 4- Disiplin işlerinde yetkili kurullar; Disiplin Kurulu,Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’dur. İtiraz edilen cezalar, toplanacak ilk olağan üstü Genel Kurul’da görüşülür ve oylama sonucu ile karara varılır. Bu gibi durumlarda olağan üstü Genel Kurul’un toplantıya çağrılması için; olağan Genel Kurul toplantı tarihine üç aydan fazla süre bulunması şartı aranır. Süre üç aydan daha az ise konu olağan Genel Kurul’da görüşülür.

DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE YETKİLERİ

Madde 5- Disiplin Kurulu,Yönetim Kurulu’nca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Bu sayı, üye sayısının artışı ile doğru orantılı olarak ve Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir. Disiplin Kurulu na aday olabilmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir. Derneğin seçilmiş disiplin kurulu yoksa bu görevi yönetim kurulu üstlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALAR YAZILI UYARI CEZASI

Madde 6- Yazılı uyarı cezası; ilgili Dernek mensubunun (iyi niyetinden kuşku duyulmadığı hallerde) dernegin diğer üyeleri, üçüncü kişiler ve Dernek birimleri ile daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir Uyarı cezası aşağıdaki durumlarda verilir; Dernek Etik Kuralları’na uymamak, Dernek birimlerinin ve organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, Disiplin Kurulu’na sevkedilen bir üyeye ilişkin karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışta bulunmak

PARA CEZASI

Madde 7- Dernek ve tesislerine, Her türlü demirbaş, alet edevat ve ekipmanlara, Dernek araçlarına veya Dernek tarafından kiralanmış araçlara, Dernek evraklarına, resmi veya gayri resmi her tür dökümana; üyenin ailesi veya konukları da dahil olmak üzere verebilecekleri zararlardan üye sorumludur. Söz konusu üye bu zararları karşılamakla yükümlü olduğu gibi bu zararlardan doğacak Dernek gelir kayıplarını da ödemek ile yükümlüdür. Uygulanacak cezanın tutarı, doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI

Madde 8- Dernekten ihraç cezası; genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş kişiler ile, dernek topluluğuna zarar vermeyi sürdürdüğü için, dernek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyelere verilir. Dernek organlarına seçilmiş üyeler tarafından veya yasa ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmamak, etik kurallara uymamak ve bu konularda ısrarcı davranmak ihraç nedenidir.( madde; 20-21-22-23-24-25-26-27-29-30)

CEZALARDA UYUM

Madde 9- Nitelikleri itibarı ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde Disiplin Kurulu takdir hakkını kullanır, ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – DİSİPLİN SORUŞTURMASI GENEL KURAL

Madde 10- Disiplin işlemleri soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki bölümdür.

SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI VE ZAMAN AŞIMI

Madde 11- Madde 12 ve 13 te belirtilen bildirimin Disiplin Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturmaya başlanması zorunludur.

BİLDİRİM

Madde 12- Bildirim; herhangi bir kişinin Yönetim kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu dernek mensubunu yazılı olarak belirtip, iddialarını açıklaması ile yapılmış olur. Yazılı bildirimde; bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi ile bildirimde bulunulan kişinin kimliği, bildirim konusu, olaylar ve bildirim günün belirtilmesi, var ise konu ile ilgili kanıtların belirtilmesi zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, açık ve ulaşılabilir adresi ile imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça saklı tutulur. 

Madde 13- Yönetim Kurulu bildirim olmasa bile; AKA Etik Kuralları, Dernek onur ve itibarının korunması adına, derneği zarara uğratıcı beyan, bildirim ve davranışlarda bulunan ve bu yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında soruşturma açılmasını isteyebilir.

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 14- Disiplin kurulu, bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak, yedi gün içinde bildirir. Tebliğ tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa kanıtlarını yazılı olarak bildirmesini ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek bir ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur. İlgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda, onbeş günlük sürenin sonunda Disiplin Kurulu, en geç on gün içersinde karara varıp bu kararını Yönetim Kurulu na bildirir. Varsa, cezanın ilgiliye bildirilmesi ve bu cezanın uygulanması Yönetim Kurulu yetkisindedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM – DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAGRILMASI VE TOPLANMASI

Madde 15- Çağrısız toplantılar bir çalışma döneminde (bir yıl) asıl ve yedek üyelerin katılımı ile en az dört defa yapılır.Disiplin Kurulu, dernek Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen otuz gün içinde toplanır. Bu toplantıda önce başkan ve tutanakları düzenlemek üzere bir sekreter seçimi yapılır. Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosyalar olması ve bir önceki dönem Disiplin Kurulu’ndan yeni dönem Disiplin Kurulu’na üye seçilmemiş olması durumunda, bir önceki dönem kurulundan bir üyenin, devreden dosyalar ile ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır. Disiplin Kurulu, kendisine iletilen bildirim üzerine en geç onbeş gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Çağrısız toplantılardan üçüne, çağrı üzerine yapılan toplantılardan üst üste ikisine katılmayan asıl üyenin üyeliği düşer, yerine en çok oy almış yedek üye asıl üye olarak göreve devam eder.(Disiplin kurulu içinde yapılacak olan oylama sonucuna göre) Gerek duyulması halinde boşalan yedek üyeliğe yeni bir üye seçilir.

GÖRÜŞME YÖNTEMİ

Madde 16- Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen şekillerde toplanır. Çağrısız toplantılarda; Kurul, asıl üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Kendi gündemini belirler, varsa konusuna ilişkin görüşler oluşturarak Yönetim Kurulu’na sunar. Çağrılı toplantılarda; Kurul, kendisine bir veya birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda konu sonuçlandırılıncaya kadar görev yapmak üzere, bir Raportör seçer. Raportörler ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını onbeş gün içinde tamamlar ve dosya özetini hazırlayarak, Disiplin Kurulu toplantısına hazır ederler. Dosya özetlerinde usule uygunluk ve Raportör’lerin görüşü bulunmak zorundadır. Kurul kararını üye tam sayısına göre oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın tarafı çoğunlukta sayılır. 

Kurul kendisine sevk edilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren üç ay içinde karara bağlar. Disiplin Kurulu tarafından dosyaların görüşülmesi sırasında, gerekli görülüyorsa bir yönetim kurulu temsilcisinin toplantıda hazır bulunması için onbeş gün önceden çağrı yapılır. Çağrıya karşın Yönetim Kurulu temsilcisinin katılmaması toplantının yapılmasına engel değildir. Disiplin Kurulu, kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamak ile yükümlüdür. Bu nedenle olay ile ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek koşulu ile başvurabilir. Disiplin Kurulunun bu amaç ile yaptığı tüm yazışmalar ”GİZLİ” kaydı ile yapılır.

DOSYALAMA

Madde 17- Disiplin Kurulu’na ait tüm dosyalar; Yönetim Kurulu Sekreter Üye’si tarafından ayrı bir yerde ve kilit altında saklanır. Disiplin Kurulu Asıl Üye’leri dışında hiç kimseye verilmez. Disiplin Kurulu’nun tutacağı dosyalar; Karar dosyası, Yazışma dosyası, Toplantı Tutanakları dosyasıdır.

DUYURULAR

Madde 18- Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur. Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre bir suç niteliği taşıyorsa, Yönetim Kurulu’nca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması zorunludur. Disiplin Kurulu kesinleşen kararı ve gerekçesini, gereğinin yapılması için Dernek Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır. Hakkında suçu sabit görülen üyelerin, Yönetim Kurulu’na iletilen kararlarını, aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer derneklere bildirme veya bildirmeme yetkisi Yönetim Kurulu’na bırakılmıştır.

DİSİPLİN KURULU KARARINA İTİRAZ

Madde 19- Hakkında, Disiplin Kurulu tarafından bir yargıya varılan üye bu karara itirazını; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bir dilekçe ile yapabilir. Yönetim Kurulu itirazın gündeme alınmasını oylar. İtiraz gündeme alınırsa görüşülür ve Genel Kurul’da karar verilir. Genel Kurul kararına kadar, Disiplin Kurulu’nun verdiği karar geçerlidir. Disiplin Kurulu kararına karşı ilgililerin idari yargıya başvurmaları halinde; idari yargı tarafından talep edilecek görüş, hukuk danışmanı ve Disiplin Kurulu tarafından hazırlanır.

GİDERLER

Madde 20- Disiplin Kurulu ile ilgili giderler, Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

BİLDİRİMLER

Madde 21- Tüm bildirimler tebligat yasası hükümlerine göre yapılır.

GENEL USUL 

Madde 22- Bu yönetmeliğin uygulanmasında Medeni Kanun ile Medeni Usul Kanunu hükümleri geçerlidir.

AÇIKLAYICI GENELGELER

Madde 23- Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda Disiplin Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda yönetmelik hükümlerini açıklayıcı ya da uygulamaları yönlendirici genelgeler yayınlar.

AFET DURUMUNDA YÖNETMELİGİN UYGULANMASI

Madde 24- Dernek üyelerinden ve / veya birinci dereceden akrabalarından herhangi birinin AKA Etik Kuralları’na, Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanun’larına, toplumca benimsenmiş doğru ahlak anlayışına ve bir başka ülkede hizmet veriyor olması halinde; bulunduğu ülkenin yasa ve kurallarına uymadığı, en az iki üyenin yazılı veya sözlü ifadeleri ile o anki çalışma grubu liderine bildirilmesi ile derhal görevden alınır. Olağan üstü durumun devam etmesine rağmen, hiçbir koşulda olay yerinde faaliyette bulunmasına müsaade edilmez ve en yakın güvenlik görevlisine teslim edilir. En kısa süre içersinde olayın, ilgili resmi kurum ve kuruluşlara bildirilmesi, gerekli olduğu hallerde tanıklık yapılması ve Dernek adına hukuki işlemlerin izlenmesi temel prensiptir. Bu tarz olaylarda Disiplin Kurulu’nun oluşturulması veya mevcut kurulun toplanması beklenmez. Disiplin Kurulu daha sonra kendi yöntemleri ile olayı araştırıp inceleyebilir. Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ile yargılanan kişi daha sonra Dernek Disiplin Kurulu tarafından yargılanamaz. Ancak suçlu bulunması halinde Dernek üyeliğine son verilebilir. ÖZEL DURUM: Söz konusu kişi veya kisilerin hukuki delil yetersizliği nedeni ile suçluluğunun ispatlanamaması halinde görgü tanıklarının yazılı ifadeleri dayanarak, Yönetim Kurulu isteği ile Disiplin Kurulu çalışmaya davet edilebilir.

YÖNETMELİKLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

Madde 25- Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa mevcut tüzük hükümleri kullanılır. Dernek yönetmelikleri tüzüğe uygun hale getirilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 26- Bu yönetmelik 07/ 05 / 2001 tarihli Yönetim Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.