Dernek Çalışma Esasları Yönetmeliği

Dernek Çalışma Esasları Yönetmeliği

AMAÇ:

İş bu Çalışma Esasları Yönetmeliği, AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği ana tüzüğünde belirtilmeyen, çalışma temel prensiplerini, kurul ve komisyonların işleyiş şekillerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği, bu düzenlemede “DERNEK” adı altında anılacaktır.

GÖREV BÖLÜMÜ VE GÖREV ALANLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Dernek anatüzüğüne göre genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinden: Yönetim Kurulu Başkanı 1.) Derneği, tüzel kişiler ve kurumlar nezdinde temsil yetkisine sahiptir. Bu temsil yetkisini başkan vekiline veya yönetim kurulu üyelerinden birisine verebilir. 2.) Yönetim kurulu toplantılarina başkanlık eder. 3.) Yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplantıdan önce yönetim kurulu üyelerinin bilgisine sunar. 4.) Derneğin gelir ve giderleri ile tüm muameleleri kontrol altında tutar. 5.) Derneğin tüm yazışmalarına imza koyar veya bu konuda başkan vekiline veya yönetim kurulu üyelerinden birine yetki verir. 6.) Yıllık olağan genel kurula sunulmak üzere çalışma raporunu hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. 7.) Genel kurul hazırlıklarına nezaret eder. 8.) Yönetim kurulu veya denetim kurulunun isteği üzerine genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır. 9.) Gerek gördüğü takdirde denetim kurulunu denetim yapmak üzere olağan üstü davet eder. Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Dernek yönetim kurulu başkanının çeşitli nedenler ile yokluğunda, ( yetki vermediği konular dışında) dernek başkanının tüm yetkilerini kullanmaya sahiptir. Yönetim Kurulu Sekreteri 1.)Derneğin kamu kurum-kuruluş ve benzeri dernek ve müesseseler ile yazışmalarını düzenler: 2.)Yönetim kurulu toplantı tutanaklarını karar defterine işler ve yönetim kurulu üyelerinin imzalarını sağlar. 3.)Derneğin yasal tutması gereken defter ve dosyalarının tanzimi ile ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini takip eder. 4.)Yönetim kurulunca alınan kararları ait olduğu yerlere tebliğ eder. 5.)Derneğe gelen ve giden evrakları deftere kaydeder ve ilgili birimlere duyurur. 6.)Genel kurul toplantılarına yapılacak hazırlıkları, yasa ve ana tüzük ortamında tamamlar. 7.)Derneğin tüm evrak ve defterlerini muhafaza eder. Yönetim Kurulu Muhasibi 1.)Derneğin genel kurulca onaylanmış bütçesini usulüne uygun olarak uygular. 2.)Dernek gelirlerini alındı makbuzları ile tahsil eder, giderlerini usulune uygun fatura ve belgeler ile öder.Usulune uygun olmayan ödeme isteminde bulunan ilgiliden (deruhte-i mesuliyet) belgesini almadan ödeme yapamaz. 3.)Genel kurul için kesin hesap raporunu ve gelecek yıllara ait bütçe taslağını düzenler. 4.) Alındı belgelerinin kullanımında cilt ve seri numaralarına göre özen gosterir. 5.)Dernek binası olarak veya ambar olarak kiralanan yerin mukavelelerini hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. 6.)Derneğe gelir amacı ile düzenlenen ;çeşitli etkinliklerde kullanılacak bilet, eşya piyangosu, konser ve sair kırtasiye işlerini hazırlar, elde edilen gelire ait tutanağı düzenleyenler ile birlikte imzalar. 7.)Aidat, bağış ve çeşitli gelirlerden elde edilen meblağları bu tüzükte belirtilen miktardan fazlasını tesbit edilen gün içersinde derneğin banka hesabına yatırır. 8.)Derneğin gelir ve giderlerini günü gününe kaydeder. 9.)Dernek gelir ve giderlerini 3 ayda bir üyelere yayınlar. 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA KURALLARI: İŞLEYİŞ VE TOPLANTI

Madde 1- Dernek Yönetim Kurulu, tüzükte belirtilen sayıdaki üyelerden oluşur. Herbir oturum için, dönüşümlü olarak seçilen bir kişi oturum başkanlığı görevini yapar. Toplantının akışı ve gündemin takibi konusunda oturum başkanı; öncelikli ve ivedi konuları seçme hakkına sahiptir. Oturum Başkanlığı o günkü oturuma mahsus olup, alınacak kararları uygulama safhasına koyacak olan dernek başkanıdır. Madde 2- Oturum başkanlığını yapan üye, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının oturum başkanını seçer ve oturumu kapatmadan bu seçimini bildirir. Bir sonra ki oturum başkanlığı görevini alan üye, toplantı tutanaklarını derleyecek yardımcı üyeyi, yapılacak toplantının sekreteri olarak belirler ve duyurur. Madde 3- Yönetim Kurulu, her ayın ilk ve üçüncü Pazartesi günleri saat 20:30 da olağan olarak toplanır. Olağan üstü durumlarda Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinin çağrısı ile her zaman toplanabilir. Madde 4- Oturum sekreteri, toplantı tutanaklarını tutar. Yoklama listesini hazır bulunan üyelere imzalatır ve bu listeyi tutanaklara ekleyerek, ilk Çarşamba günü yapılacak eğitim toplantısından önce Dernek merkezinde ki panoya asmak üzere temize çeker. Toplantı tutanaklarının aslı ve temize çekilen bir nüshası, yoklama listesi ile birlikte toplantı tutanakları dosyasında muhafaza edilmek üzere yönetim kurulu sekreterine teslim eder. Toplantıda alınan kararlar dernek karar defterine işlenir ve yönetim kuruluna katılan üyelerce imza altına alınır. Bu işlemlerin doğru şekilde yapıldığını denetlemek, ilgili oturumun başkanı sorumluluğundadır.

TOPLANTI GÜNDEMİNİN OLUŞTURULMASI

Madde 5- Dernek ile ilgili proje önerileri, Yönetim Kurulu Üyelerine ve seçilmiş oturum başkanına yazılı olarak teslim edilir. İlk yapılacak Yönetim Kurulu toplantısının oturum başkanı, kendisine iletilen proje önerileri içinden önem sırasına göre bir sıralama yapar. Bir sonraki günün akşamına kadar, yaptığı sıralamayı proje sahiplerine bildirmek oturum başkanının görev ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu dışındaki üyeler teklif veya projelerini, Yönetim Kurulu üyeleri vasıtası ile iletirler. Oturum başkanı, projeler arasındaki sıralamayı yaparken; konu önemi, güncelliği ve daha önce sırada bekliyor olması gibi durumları dikkate alır. Bu hususlarda ve gündem maddelerinin oluşturulmasında çekincesi olursa Yönetim Kurulu başkanına danışır. Gündemin oluşturulmasında genel yaklaşım; devam eden toplantının sonunda bir sonraki toplantı gündeminin belirlenmesidir. Madde 6- Gündem dışı herhangi bir maddenin görüşülebilmesi için, öncelik taşıması ve en az üç üye tarafından benimsenmiş ve imzalanmış önerge verilmesi gerekir.

TOPLANTI SÜRESİ

Madde 7- Oturum başkanı, toplantı süresinin aşağıda belirtilen kurallar dahilinde olmasını sağlar: Proje tanıtımı 5 dakika, Üyelerin görüş bildirme süreleri 3 dakika, Proje sahibinin cevap hakkı 3 dakika. Proje sahibinin cevap hakkını kullanmasından sonra oylamaya geçilir. Her oturum gündemi, bir proje ve iki gündem maddesi içerir. İstisnası: Bu maddede belirtilen süreler, herhangi bir projenin içeriği ve açıklanması açısından yetersiz görülür ise; proje sahibi tarafından Yönetim Kurulu üyelerine sunulurken bu husus özellikle belirtilir. 

İlgili oturum başkanı gündemini oluştururken bu konuyu dikkate alır. Oturum başkanı, kendisi dahil en az üç Yönetim Kurulu üyesinin onayı ile süreyi değiştirebilir. Sadece ilgili oturum için saptanan yeni süre, gündem maddeleri ile birlikte tüm Yönetim Kurulu üyelerine Madde 5-‘da belirtilen süre kapsamında bildirilir.

OYLAMA

Madde 8- Yönetim Kurulu, kararlarını üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile alır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılamayacak üyeler, oturuma katılacak diğer üyelere vekâlet vermek zorundadır. Vekâlet yazılı olarak ve sadece ait olduğu oturumda ki oylama hakkının diğer üyelerden herhangi birinin kullanımı için verilir. Vekâleti veren üyenin gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini bildirir yazılı açıklamalarını, vekâlet ile birlikte vermeleri gereklidir. Gündem maddeleri üzerindeki görüş ve oylarının yönünü belli etmeyen üyelerin, oylarının kullanımı konusunda itirazda bulunmaları söz konusu olamaz. (Söz konusu vekâlet elektronik ortamda e mail olarak veya fax mesajı şeklinde olabilir.) İstisnası: Yönetim Kurulu’nu oluşturan üyelerin çift sayı teşkil etmesi halinde; oyların eşitliği söz konusu olursa, Yönetim Kurulu başkanının bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin çift sayılardan oluştuğu dönemlerde, oturum başkanları kendi oturumlarında proje sunamazlar.

KARARLAR VE UYGULANMASI

Madde 9- Dernek Yönetim Kurulu ve diğer kurulları; geriye yönelik kararlar almazlar. Alınan kararlar, kesinleştiği günden itibaren uygulamaya girer. Bir kararın kesinleşmesi, ilgili kurulun söz konusu proje veya gündem maddesi ile ilişkili oylamayı yaptığı ve neticeye vardığı gündür. Yönetim Kurulu ve diğer kurullar; T.C. Anayasa’sına, Medeni Yasa’ya, Dernekler Kanunu’na ve Dernek Tüzüğünde belirtilen maddelere aykırı kararlar alamazlar. Dernek Tüzüğü’nde yasalara aykırı maddeler var ise; farkına varıldığı günü takip eden ilk olağan genel kurulda görüşülmek üzere genel kurul gündemine alınır. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, aldıkları kararların uygulanması hususunda tüm dernek üyelerine karşı sorumludurlar. Görüşülen ve karara bağlanan konular olağan üstü haller dışında tekrar gündeme alınmaz.

DERNEK ÜYELERİNİN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA KATILMASI

Madde 10- Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde bilgi almak veya görüşüne başvurmak amacı ile Dernek üyelerinden bir veya birkaçını Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir. Söz konusu üye veya üyeleri kapsayan gündem maddeleri veya projeler öncelikle görüşüldükten sonra davet edilen üyeler toplantıyı terk ederler. Davet edilen üyelerin oy hakkı yoktur. Madde 11- Dernek içinde üyelik hakkını kazanmış, hakkında disiplin cezası verilmemiş ve halen devam eden disiplin soruşturmasına konu teşkil etmeyen üyelerden en fazla iki kişi Yönetim Kurulu toplantılarına dinleyici olarak katılmak isteyebilir. Bu isteklerini; Yönetim Kurulu üyelerinden birine, katılmak istedikleri toplantıdan en az üç gün önce şahsen ve yazılı olarak bildirirler. Yönetim Kurulu bu üyeler hakkında yukarıdaki hususlarda sakıncası olup olmadığını araştırır ve gerekli cevabı, Yönetim Kurulu toplantı tarihinden en az iki gün önce kendilerine iletir.

SATIN ALMA

Madde 12- Aylık 10,000 USD (onbinamerikandoları) na kadar olan satın alma kararlarını Yönetim Kurulu verir. Aylık 10,000 USD(onbinamerikandoları) nını üzerindeki satın almalar için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının kararının Yönetim Kurulu’na getirilmesi ön şarttır. Bu ön şart gerçekleştikten sonra Yönetim Kurulu bu satın almayı gündemine alır, görüşür, oylar ve karar verir.

Madde 13- Bir satın alma yapılmadan önce aynı özellik, nitelik ve düzenlemede en az üç adet teklif alınması ön şarttır. Teklif veren firmalar; Yönetim Kurulu Üyelerinin 1.dereceden akrabası, yakını veya halen çalışmakta olduğu firması olamaz.

Madde 14- Yönetim Kurulu; spesifik, teknik ve uzmanlık gerektiren bir alanda satın alma yaparken bu konuda uzman olan üyelerinden bir komisyon kurarak çalışma yapmasını ister. Bu komisyonun başında Lojistik Departmanı Satın Alma sorumlusu bulunur. Ancak bu çalışma yapıldıktan sonra bu satın alma Yönetim Kurulu gündemine getirilir.

Madde 15- Bütün satın almalar; Dernek adına düzenlenmiş resmi evrak (fatura, irsaliye, v .s) ile yapılır. Bu satın almaların muhasebeleştirilmesi; Yönetim Kurulu üyesi muhasip tarafından yerine getirilir.

GELİRLER Derneğin gelirleri Dernek tüzüğünde belirtilen gelirlerdir.

Madde 16- Üye giriş ve aylık aidatlar ile nakdi bağışların tercihan dernegin banka hesabına yatırılması sağlanır. Bu gerçekleşmediği takdirde makbuz karşılığında tahsilâtı gerçekleştiren kişi veya kişiler, söz konusu nakti bağışın Dernek banka hesabına kaydedilmesine kadar olabilecek TÜM RİSKLERİ kabul etmiş sayılırlar. (Çalınma, miktar tutmaması, kalp ve çalıntı para olması gibi) Emtia veya alet, edavat veya yer, mekân v.s şeklinde ayni bağışlar içinde bağış tutanağı düzenlenmeli, sayım yapılmalı Dernek stok defterine ve resmi defterlere işlenmelidir. Bu kısımdaki sayım, satış, stoktan çıkış, stok kontrolü, tamir bakım ve depolama birimi görevlisinin sorumluluğundadır. Gayrimenkul bağışlar 2908 sayılı dernekler yasası ve dernek ana tüzüğündeki hükümler çerçevesinde kabul edilir.

Madde 17- Bütün nakdi gelirler; tahsil edildiği günü takiben üç iş günü içinde her ne nedenle olursa olsun bu süreyi geçirmeden Dernek banka hesabına yatırılır. Ancak acil sarf edilmesi gereken durumlar için dernek merkezindeki muhasibe ait kasada 200,000,000TL (ikiyüzmilyontürklirası) bulundurulur. İstanbul dışındaki üyelerden, bulunduğu yerde temsilci olarak tespit edilen kişiler, Dernek adına aidat, giriş ücreti ve bağış toplayamaz. Söz konusu kişi ve/veya kurumların Dernek banka hesabına yönlendirilmesi esastır. Banka tahvilleri, faizler ve benzeri gelirler.

Madde 18- Bu gelirlerin oluşabilmesi için gerekli kararı Yönetim Kurulu verir. Bu gelirler Finans Departmanı tarafından projelendirilir ve Yönetim Kurulu’nun gündemine verilir. Yönetim Kurulu kararı verdikten sonra bu kısmın takibi, kontrolü Finans Departmanındadır.

Madde 19- Bütün Gelir oluşturacak faaliyet kararlarını Dernek tüzüğüne uygun olarak Yönetim Kurulu verir. Departmanlar bu konuda ki projelerini Yönetim Kurulu’ nun gündemine vermekle yükümlüdürler.

Madde 20- Dernek amblemi taşıyan kıyafetler hiç bir şekilde üyelerin dışındaki kişilere satılamaz. Dernek amblemi taşıyan hatıra eşyaların üyelerin dışındaki kişilere satılması konusuna Yönetim Kurulu karar verir. Hatıra eşyalar konusu ile ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş projelerin yürütülmesi Aktiviteler biriminin görevidir.

Madde 21- Derneğin düzenleyeceği; sergi, konser, tiyatro vs. faaliyetlerin kararını Yönetim Kurulu verir ve gerçekleşmesinden önce kaymakamlıktan gerekli izin alınır. Bu faaliyetlerden elde edilecek gelirler, makbuz karşılığı alınır. Bu kısımda da projelerin yönetim kurulu tarafından kubulünden sonra yürütülmesi, takibi Aktiviteler biriminin görevidir.

ETİK KURALLAR:

Madde 22- Bu madde içeriğindeki koşullara uymayan dernek üyeleri dernek Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine alınır. Gerekirse kurallara uymayan üyelerin dernekle ilişiği kesilir, yani üyeliklerine son verilir. 

1)-Yardıma ihtiyaç duyan toplum ve topluluklara yardım etmek. 2)-Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlememek. 3)-Diğer dernek ve gönüllü kuruluşlarla olan ilişkilerde genel ahlaki kurallara uymak. 4)-Birey olmanın sorumluluğunu taşımak. 5)-Bu çalışma esasları yönetmeliği ile konulmuş olan kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak. 6)-Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarlarının üstünde tutmak. 7)-Dernek adını, imajını veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak. 8)-Kişisel eğitimlerini tamamlamak. Dernek eğitim toplantılarına kesinlikle katılmak. Katılamama durumunda en az 3 gün önceden yazılı (faks, e-mail) olarak mazeret bildirmek. 9)-Kişisel performansını yüksek tutmak. 10)-Bir afet anında mümkün olan en kısa sürede organize olmak amacıyla her zaman hazır olmak. 11)-Bir afet anında 10günlük bir süre içinde yiyecek ve bunun gibi ihtiyaçlarını kendi kendine sağlayabilmek. 12)-İnsanlar ya da topluluklar arasında din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmek veya yardım kanallarını harekete geçirmek. 13)-Dernek merkezinden gelen mesaj ve çağrılara anında yanıt vermek. 14)-Tatbikatlara katılmak. 15)-Derneğe yapılan bağışları hiç bir şekilde dernek amaçlarının dışında kullanmamak. 16)-Yönetim Kurulu kararlarını Dernek dışındaki platformlarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek, herhangi bir fikir ayrılığı durumunda bunu öncelikle Dernek bünyesinde ve yetkili kurullar önünde gündeme getirmek. 17)-Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetkileri hiçbir şekil ve surette dernek amaçlarının dışında kullanmamak. 18)-Basın ile yapılan görüşmelerde Dernek Yönetim Kurulu nun bilgisi dışında henüz Dernek dışına açıklanmamış veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak. 19)-Dernek üyelerinden herhangi birisinin; resmi ya da resmi olmayan ortamlarda herhangi bir suç ile suçlanması esnasında suçlu olduğu kesinleşene kadar bu üye hakkında hiç bir şekilde yorum yapmamak, dışlamamak, yardım elini çekmemek. 20)-Siyasi bir görüşü ya da faaliyeti Dernek içine taşımaya çalışmamak. 21)-T.C. aleyhinde ülkeyi ve devleti küçük düşürücü, beyan ve faaliyetlerde bulunmamak. 22)- Dernek ve üyelerini küçük düşürücü beyan ve faaliyetlerde bulunmamak. 23)-Dernek dışındaki arama kurtarma dernekleri ile ilgili küçük düşürücü, polemik yaratabilecek beyan ve faaliyetlerde bulunmamak. 24)-Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemek. 25)-Dernek kıyafetlerine gereken saygı ve itinayı göstermek. 26)-Derneğe ait her türlü eşya, mal ve ekipmana gereken maksimum dikkat ve özeni göstermek. 27)-Dernek içinde; hizip, bölücülük ve benzeri davranışlarda bulunmamak. 28)-Dernek para ve imkânlarını maksimum tasarrufu göstererek kullanmak. 29)-Dernek üyelerine gerekli saygı ve sevgiyi göstermek. Harici alemde bu davranışına devam etmek. 30)-Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak. 31)-Doğayı, hayvanları korumak ve sevmek.

DEVLET VE RESMİ KURUMLAR İLE İLİŞKİLER:

Madde 23- Dernek; devlet ve resmi kurumlar ile ilgili ilişkilerde Yönetim Kurulu nun kararları doğrultusunda hareket eder. Bu kurumlar; a)Başbakanlık, b)Genel Kurmay, c)Valilik, d)Belediye, e)Kızılay ve Sağlık Kurumları, f)Sivil Savunma Teşkilatı dır. Bu kurumlar ile görüşme yapılması gündeme geldiğinde, Dernek Yönetim Kurulu bu görüşmeyi yapacak kişi yada kişileri seçer ve bunlara görev verir. Yapılacak görüşmelerin konularına göre seçilecek kişilerin ilgili departmanlardan olmasına ve mümkün ise yönetim kurulu üyelerinden olmasına özen gösterilir. Bu kişilerden birinin mümkün ise Hukukçu olması tercih edilir. Seçilen kişilerin başında Planlama Departmanı sorumlusu bulunur. Planlama Departmanı sorumlusu beraberinde görüşmeye katılan kişiler, planlama departmanı sorumlusu da dahil olmak üzere görüşmeleri yaparlar, taslakları hazırlarlar ancak Dernek adına hiçbir söz veremez, herhangi bir yazılı belgeye imza atamazlar. Sonuç aşamasında planlama departmanı sorumlusu bu görüşmeleri birer proje olarak Dernek yönetim kurulu toplantısına getirir, onay alır ve Yönetim Kurulu bu projeyi onayladıktan ve bir yönetim kurulu kararı ile resmileştirdikten sonra yazılı metin üzerinde imzalanarak sonuçlandırılır. Madde 24- Yukarıda sayılan, Devlet ve Resmi Kurumlarla olan ilişkiler ve görüşmeler esnasında yapılan her bir görüşmenin tutanağı yazılarak; olağan yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine verilir. Bu tutanakları seçilen kişiler içinden biri yazar, görüşmeye katılanlar imzalar. Bu tutanakların yazılması ve yönetim kuruluna düzenli olarak, zamanında verilmesi kısmının sorumluluğu Planlama Departmanı Sorumlusuna aittir. Madde 25- İstanbul dışındaki Dernek üye veya grupları; devlet ve resmi kurumlar ile görüşme yapmadan önce bu görüşmeye ait bütün detayları yazılı olarak Yönetim Kurulu gündemine getirerek gerekli onayı alır. Bu onay, detayları ile birlikte görüşmeyi yapacak olan kişi yada gruplara gönderilir. Yönetim Kurulu bu görüşmelere yönetim kurulundan veya seçilecek bir kişinin katılmasını isteyebilir. İstanbul dışı kişi yada gruplar bu görüşmeler esnasında tutanak tutmak ve bunları düzenli olarak Dernek Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek departmana göndermekle yükümlüdürler. Sonuç aşamasında görevli departman sorumlusu bu konuyu bir proje olarak Yönetim Kuruluna getirir, onay alır. Yönetim Kurulu bu konu ile ilgili onayını yönetim kurulu kararı ile resmileştirir. Bu karar görevli departman sorumlusu tarafından İstanbul dışı kişi veya gruplara tebliğ edilir. Madde 26- Devlet veya Resmi Kurumlar ile herhangi bir anlaşmazlık halinde; hukuksal bir sorun doğduğunda görevli departman sorumlusu bu konuyla ilgili bütün döküman ve belgeleri yönetim kuruluna teslim eder. Yönetim Kurulu bu doküman ve belgeleri Dernek avukatlarına teslim eder.

AKA WEB SAYFASI VE INTERNET ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR:

Madde 27- Dernek web sayfası Yönetim Kurulu onayı ile değiştirilir. Bunun dışındaki kişilerin herhangi bir yöntemle bu sitede değişiklik yapması mümkün değildir. Ancak değişiklik önerilerini yönetim kuruluna vermeleri halinde bu öneriler yönetim kurulu tarafından dikkate alınır.

Madde 28- Dernek adı altında elektronik haberleşme yapılan ortamlarda, etik kurallara sonuna kadar uyulması zorunludur. Dernek üyeleri ile haberleşmek için açılmış olan elektronik ortamlarda özel konular ile ilgili haberleşme yapılamaz. Bu ortamların herkes tarafından görüldüğü dikkate alınarak haberleşme yapmaya özen gösterilir.

Madde 29- Diğer arama kurtarma dernekleri yada gönüllü kuruluşları ile haberleşme yapılan elektronik ortamlara Dernek Yönetim Kurulu onayı olmayan e-mailler atılamaz. Onlardan gelecek yazılara yine Dernek Yönetim Kurulunun onayı olmadan yanıt verilemez. Acil durumlarda böyle bir haberleşme yapıdığı takdirde bu e-mail veya yazılı döküman Dernek yönetiminin dikkatine cc yapılmalıdır. Yine aynı şekilde Dernek Yönetim Kurulu onayı sonrasında yapılmış olsa dahi bütün elektronik yazışmalar aynı anda Dernek yönetim kurulunun dikkatine cc yapılmalıdır.

Madde 30- Dernek adına; elektronik ortamda çeşitli site veya gruplara tanıtım yapılırken bu tanıtımlardan en kısa sürede Dernek Yönetim Kurulu na bilgi verilmelidir ve bu tanıtımların yapılacağı adresler seçilirken bunların Dernek amaç ve konusu ile ilgili olmasına dikkat edilmelidir. Mümkün olduğunca Dernek tanıtımı ile kişisel tanıtımlar birbirine karıştırılmamalıdır.

Madde 31- Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve görüşmeler gelişi güzel ve toplantıda bulunan üyeler tarafından açıklanamaz. Açıklanması gerekirse basın sözcüsü tarafından açıklanır.

Madde 32- Yönetim Kurulu toplantı tutanakları karar defterine işlenir. Toplantıda bulunan üyelerce imzalanır.

Madde 33- Bir afet anında; Dernek üyeleri bir kurtarma çalışması gerçekleştirirken orada olabilecek beklenmedik, hukuksal problem oluşturabilecek olaylardan öncelikle Dernek yönetim kuruluna bilgi verirler. Yönetim Kurulu bu konuyla ilgili olarak bilgi verilecek resmi veya resmi olmayan kurumları tespit eder, karar verir ve bilgi verir. Dernek üyeleri direkt olarak öncelikle bu kurum ve kuruluşlara bilgi veremezler. (Kurtarma çalışması ile ilgili eğitimlerde öğretilen bilgi toplama ve aktarma kısmı bunun dışındadır.) Madde 34- Yönetim Kurulu aksi bir karar verene kadar Dernek üyelerinin topluluk önünde, basına ve medya kuruluşlarına ne amaçla olursa olsun, Dernek ile ilgili beyanat, döküman, belge vermesi yasaktır.

SPONSORLAR VE SPONSOR GÖRÜŞMELERİ

Madde 35- Sponsor görüşmelerinde; Dernek adına Yönetim Kurulu üyelerinin görev vereceği bir veya birkaç kişi Sponsorluk Birimi sorumlusu başkanlığında bu görüşmelere katılır.İstanbul içi ve dışı sponsorluk anlaşmaları sadece Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Sponsorlara Dernek adına vaadlerde bulunmak kesinlikle yasaktır.

Madde 36- İstanbul dışındaki üyelerin sponsorlar ile bölgelerinde veya herhangi bir bölgede yapacakları görüşmeleri sponsorluk birimi sorumlusuna yazılı olarak herhafta bildirmeleri zorunludur.Sponsorluk birimi sorumlusu görüşmelerin bir proje haline gelmeye başlaması safhasında bu görüşmelere katılır. (Ayrıca bu görüşmelerin herhangi bir safhasında Dernek Yönetim Kurulu gerekli görüp, karar verdiği takdirde sponsorluk birimi sorumlusunu veya yönetim kurulundan başka bir üyeyi bu görüşmelere katılmak üzere görevlendirir. ) Sponsorluk birimi sorumlusu bu görüşmelere katılır ve Sponsorluk şartlarını yazılı hale getirerek ilk Yönetim Kurulu toplantısına bir proje olarak sunar. Yönetim kurulu bu projeyi gündemine alır, görüşür, onayladıktan sonra karar haline getirip resmileştirir. Sponsor anlaşmalarında Dernek Etik kuralları na, Dernek tüzüğüne ve Dernek Çalışma Esasları Yönetmeliği ne aykırı madde konulamaz.

Madde 37- Sponsorlar Dernek sponsor listesinde, eğer isterlerse listelenirler. Medya kuruluşlarına gönderilen bülten ve dökümanların ekine gerekli hallerde bu liste eklenir. Sponsorlar listesi Dernek merkezine asılır. Sponsorların isimleri veya logoları Dernek kıyafetlerinde yer almaz. Dernek arabalarında yer almaz.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU İLE İLİŞKİLER

Madde 38- Ortak çalışma grubu içindeki dernekler ile yapılacak tüm görüşme, yazışma, protokol, sözleşme ve uygulamalar ile ilgili çalışmalar Dernek Yönetim Kurunu na danışılır ve sadece Yönetim Kurulu karar ve onayı ile uygulanır.

Madde 39- OÇG toplantılarına Yönetim Kurulu onayı ile katılan üye, etik kurallara bağlı kalmak kaydı ile toplantılarda oy kullanır ve tam yetkilidir.

Madde 40- OÇG toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ve/ veya Yönetim Kurulu nun görevlendirdiği üyeler katılır.

Madde 41- Dernek üyeleri toplantı ve uygulamalara AKA kıyafetleri ile katılırlar.

Madde 42- Dernek ve insan ilişkileri; Dernek Çalışma Esasları Yönetmeliği ne bağlı olarak düzenlenir.

Madde 43- Dernek; eğitim bilgilerini OÇG, TAKP, AK ve tüm derneklerle paylaşmakla yükümlüdür.

Madde 44- OÇG toplantısına katılan üye toplantı bilgilerini ilk Yönetim Kurulu toplantısına vermekle yükümlüdür.

Madde 45- OÇG kararları Dernek Etik Kuralları na ters düşemez böyle bir karar çıkarsa; Dernek bu karar ile ilgili hiç bir organizasyona katılmaz. 

BASIN İLE İLİŞKİLER

Madde 46- Basın ile ilişkileri Yönetim Kurulu nun seçtiği basın sözcüsü yürütür.

Madde 47- Basın toplantısı, konusu ve yayınları basın sözcüsü ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Madde 48- Yönetim Kurulu Üyeleri; organize olmayan basın ile karşılaşmalarında Dernek kitapçığının dışında bilgi veremezler. Özel basın toplantısı yapamazlar.

Madde 49- Yönetim Kurulu kararı olmadan basın sözcüsü hiç bir derneği, şirketi ve resmi kurumları eleştiremez.

Madde 50-Tüm basın toplantıları ve yazılar kayıt altına alınmak zorundadır.

KIYAFET

Madde 51- Dernek tatbikatlarda, basın toplantılarında, Dernek ile ilgili görüşmelerde uyulması gereken kıyafet kuralları vardır. Dernek üyeleri: a)Tatbikatlarda ; Tulum b)Basın toplantılarında; Gömlek, tişört, kazak c)Dernek ile ilgili sponsorluk v.s gibi görüşmelerde; Dernek logosu taşıyan kıyafetleri giymek zorundadırlar.

Madde 52- Derneğe sponsor olacak şirketlerin logoları kıyafetlerde kullanılmamalı, amaç reklam vermek ise diğer dernek faaliyetlerde lanse edilmelidir.

Madde 53- Tüm üyeler; AKA logosu dışında, AKA giysileri üzerine yabancı veya herhangi bir kuruluş logo ve işaretlerini koyamaz.

Madde 54- Derneğe üye olan; ancak, İstanbul dışında konuşlanmış kişiler, bulundukları şehrin ismini yazarak ( AKA Bursa) gibi ibareleri herhangi bir yerde kullanamazlar.

Madde 55-Dernek merkezi dışındaki şehirlerde faal üye olanlar AKA ibaresini ve logosunu taşıyabilmek için şu kurallara uymak zorundadır: a) Şube olabilme, b) Yönetim Kurulu nun alacağı karar ile, c) Tüzükteki etik kurallara uymak kaydı ve şartı ile.

Madde 56- Dernek üyelerinin kullanacağı kıyafetler; herhangi bir doğal afette, uluslararası kıyafet kuralları ve yönetmeliğine uygun olmalıdır.

DİĞER DERNEKLER İLE İLİŞKİLER

Madde 57- Ortak Çalışma Grubu İle İlişkiler başlığı altında yer alan;

Madde 38, Madde 40, Madde 42, Madde 44 de belirtilen kurallar uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 58- Bu yönetmelik ; 11/04/2001 tarihli Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

Madde 59- Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.